Odštampajte ovu stranicu

OPASNOST OD POŽARA - Ne palite žetvene ostatke i vatru na otvorenom!

Autor :  Jul 18, 2017

Viisoke temperature vazduha razlog su što su trava i rastinje veoma suvi, zbog čega postoji opasnost od nastajanja požara. Takođe opasnost je veća i zbog činjenice da se mnogi ratari nakon obavljene žetve, uprkos zabranama, odlučuju da zapale strnjišta.

Najveći broj požara izazvan je spaljivanjem suve trave, granja i strnjike na njivama, a nadležni iz Ministarstva unutrašnjih poslova i ove godine apeluju na građane da to ne rade, jer vatra vrlo brzo može da zahvati useve, voćnjake pa i poljoprivredna domaćinstva.

Takođe, nadležni podsećaju da spaljivanje žetvenih ostataka predstavlja prekršaj za koji je, Zakonom o zaštiti od požara, propisana novčana kazna.

Za fizička lica kazna je 10 hiljada dinara, za pravna lica od 300 hiljada do milion dinara, dok je kazna za odgovorno lice u pravnom licu od 10 do 50 hiljada dinara.

Iz Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine, apeluje na građane:

- Da ne pale vatru na otvorenom prostoru u prirodi ukoliko ta mesta nisu za to predviđena (vidno obeležena) i obezbeđena; 
- Da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre pri izvođenju poljoprivrednih i drugih radova u blizini šume; 
- Da ukoliko uoče požar, odmah obaveste MUP-Sektor za vanredne situacije, odnosno najbližu šumsku upravu;

Podsećamo da je odredbama člana 47. Zakona o šumama zabranjeno paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, izuzev na mestu koje je samo za tu namenu određeno, uređeno i vidno obeleženo. Takođe, odredbom člana 22. stav 1. tačka 8. Zakona o divljači i lovstvu zabranjeno je paljenje korova, strnjika, trstika, trave i drugog rastinja u lovištu.